Oracle’owi studenci

Oracle’owi studenci

Polskie uczelnie z bazami danych Oracle

Dziś nie ma już chyba kierunku studiów technicznych i ekonomicznych, na którym nie byłoby zajęć z dziedziny informatyki. Komitet Badań Naukowych (KBN), który wspiera jednostki naukowo-badawcze działające na wyższych uczelniach w Polsce, dokłada starań, aby mogły mieć one dostęp do najnowocześniejszych technologii informatycznych. Każdego roku instytuty naukowe otrzymują fundusze pozwalające nabyć licencje oprogramowania Oracle (głównie bazy danych oraz narzędzia programistyczne). Pakiety te są następnie wykorzystywane do celów naukowych i do badań możliwości oprogramowania. Powstają w ten sposób także różnorodne aplikacje wspomagające pracę instytucji dydaktycznych. Produkty Oracle’a i ich zastosowania stają się też często tematem prac magisterskich i doktorskich na licznych uczelniach wyższych.
W 1999 r. produkty Oracle’a zostały zakupione przez 18 instytucji naukowych, którym udało się uzyskać wsparcie z KBN. Umowa Oracle’a z KBN zakłada, że produkty Oracle’a sprzedaje się jednostkom badawczym i uczelniom ze znacznym upustem ceny. Ponieważ KBN dofinansowuje te zakupy, w rezultacie uczelnie płaciły za oprogramowania i technologie informatyczne całkiem symboliczne kwoty.

ORACLE
w szkołach wyższych

Nowymi użytkownikami, którzy nie mieli dotąd dostępu do technologii Oracle’a, stały się m.in. Politechnika Białostocka i Politechnika Częstochowska. Dołączyły do nich Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska, ale także takie instytucje naukowo-badawcze jak Instytut Fizyki Jądrowej i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Instytucje te dokupiły nowe pakiety i dokonały rozszerzenia licencji posiadanego już oprogramowania. W połowie lat 90. tylko 10 placówek naukowo-dydaktycznych dysponowało licencjami Oracle’a, pięć lat później licencje tej firmy były już w ok. 150 placówkach tego typu, a obecnie już w ok. 200 uczelniach.
Firma Oracle stara się nadal intensyfikować kontakty i współpracę ze środowiskiem akademickim. Uczelnie szczególnie aktywne we wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych na początku tych kontaktów otrzymały nieodpłatnie od Oracle’a pełne pakiety najnowszych narzędzi do tworzenia aplikacji i zarządzania bazą danych. Mogły one zatem wyposażyć pracownie informatyczne, jak również bez opłat przeszkolić swoich pracowników. Teraz współpraca ta ma charakter bardziej rynkowy, ale nadal wyższe uczelnie są dla Oracle’a partnerem szczególnie preferowanym.
Specjalne ułatwienia przyznano też tym studentom, którzy do prac dyplomowych wykorzystują narzędzia Oracle’a. Firma zaoferowała im szczególnie łatwy dostęp do produktów Oracle’a i do informacji o nich. Natomiast najlepsi z absolwentów otrzymują rzecz dzisiaj najcenniejszą – ofertę pracy zaraz po ukończeniu studiów.

wydziały i instytuty

Od pewnego czasu niektóre uczelnie otrzymują w darze od Oracle Polska systemy RDBMS Oracle i inne narzędzia informatyczne, które można zastosować w działalności edukacyjnej.
Wykorzystanie narzędzi firmy Oracle w procesie nauczania w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej

Bazy danych są jedną ze specjalizacji, jaka jest rozwijana w Zakładzie Oprogramowania Instytutu Informatyki. Tematyka ta towarzyszy studentom Instytutu Informatyki przez 2 lata nauki. Obejmuje ona trzy przedmioty: “Podstawy relacyjnych baz danych”, “Oracle: RDBMS, CDE” i “Inżynierię oprogramowania”.
Przedmiotem “Podstawy RBD” objęci są studenci III roku informatyki (dwa semestry, 60 godzin wykładu i tyle samo laboratoriów) i IV roku automatyki i robotyki (jeden semestr, 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratoriów). Poruszane tam zagadnienia to: typy baz danych, podstawy teorii relacyjnych baz danych, język programowania relacyjnych baz danych – SQL i jego rozszerzenie PL/SQL. Laboratoria prowadzone są w 6-8-osobowych grupach.
Na zajęciach zapoznaje się również studentów z architekturą klient/serwer i tworzeniem graficznego interfejsu użytkownika za pomocą pakietów firmy Oracle. W ramach seminariów pracownicy i studenci dowiadują się o nowych kierunkach rozwoju baz danych i poznają implementacje nowych technologii w produktach komercyjnych właśnie w oparciu o produkty firmy Oracle.
Bazy danych Oracle wykorzystywane są przez studentów podczas ćwiczeń, służą też jako składnica informacji o instytucie. Każdy z pracowników i studentów Politechniki Białostockiej, posiadający dostęp do uczelnianej sieci, może korzystać z dowolnego narzędzia i dowolnej bazy Oracle.
Podobnie jak inne instytuty i placówki dydaktyczne także Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał instalację systemu Oracle dla celów dydaktycznych.
Administratorzy systemu zostali przeszkoleni w Oracle Polska, a następnie otrzymany system zaczął funkcjonować w dydaktyce. Początkowo użycie Oracle ograniczało się do kursów PL/SQL dla studentów i pracowników Instytutu Informatyki. Po dokupieniu pewnej ilości sprzętu i ponownej instalacji systemu Oracle wykorzystanie systemu znacznie się rozszerzyło.
System cieszy się wielkim zainteresowaniem studentów, większym nawet niż pracowników dydaktycznych. Szczególnie na studiach podyplomowych, których uczestnicy mają większy wpływ na wybór studiowanych przedmiotów, praktyczne zajęcia z Oracle’a mają spore powodzenie, większe niż zajęcia z teorii matematyki czy informatyki.
Na studiach dziennych na kierunku informatyka studenci zrealizowali np. grupowy projekt bazy danych przestępców – w tym przypadku zarówno temat, jak i wybór systemu bazy danych (Oracle) pochodził od studentów. Fakt posiadania Oracle przez Instytut ma swoje skutki również poza Instytutem. Posłużył Uniwersytetowi Jagiellońskiemu do uporządkowania baz danych dla administracji. UJ zorganizował również konferencje “Bazy danych dla szkół wyższych”.

Nauczanie baz danych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Studia na Wydziale
Kandydaci zdający na Wydział wybierają jedną ze specjalności: elektroniczną lub zawierającą informatykę, automatykę i telekomunikację. Po dwóch latach nauki studenci dokonują wyboru specjalności. Wydział oferuje obecnie po 6 specjalności w każdej z grup, w tym 3 specjalności informatyczne.
Po trzyletnim okresie studiów wstępnych studenci podejmują decyzję czy kontynuować studia inżynierskie (trwające 1 rok – razem 4 lata), czy podjąć dwuletnie (razem 5 lat) studia magisterskie. Absolwenci z tytułem magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

Bazy danych
w programie nauczania

Zagadnień związanych z bazami danych naucza się na wielu przedmiotach prowadzonych dla różnych specjalności. Oferuje się np. przedmioty: “Wprowadzenie do baz danych” i “Projektowanie relacyjnych baz danych”, “Bazy danych i systemy informacyjne”. Nauczanie koncentruje się na relacyjnych bazach danych, choć omawia się także model hierarchiczny, sieciowy i obiektowy: “Programowanie użytkowych systemów baz danych”, “Współczesne bazy danych”, “Zbiorcze bazy danych”, “Komercyjne bazy danych”, “Projektowanie baz danych”, “Aplikacje dostępu do baz danych”.
Wydział prowadzi także zajęcia z dziedziny baz danych dla innych wydziałów Politechniki, np. Wydziału Geodezji i Kartografii w ramach przedmiotu “Automatyzacja w kartografii”.
Na zajęciach przedstawia się najbardziej znane produkty wielu firm, w tym systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle, Gupta SQLBase, Progress, Watcom SQL, MS Access oraz system obiektowy O2.
Produkty firmy Oracle są szeroko wykorzystywane w nauczaniu baz danych. W ramach przedmiotów: “Wprowadzenie do baz danych”, “Bazy danych i systemy informacyjne”, “Automatyzacja w kartografii” prowadzone są zajęcia laboratoryjne dotyczące głównie języka SQL. Na laboratorium do przedmiotu “Bazy danych i systemy informacyjne” studenci muszą także wykonać bardzo prostą aplikację (formularz, raport) z wykorzystaniem narzędzi Oracle’a.

Narzędzia i produkty

Narzędzia Oracle Forms wykorzystuje się w zajęciach laboratoryjnych do przedmiotu “Projektowanie relacyjnych baz danych”. Produkty Oracle’a są także wykorzystywane w pracach badawczych oraz używane przez dyplomantów podczas przygotowywania prac magisterskich. Należy dodać, że licencje na produkty wykorzystywane do dydaktyki Wydział otrzymał od firmy Oracle nieodpłatnie.
Oprócz zastosowań dydaktycznych używa się także bazy danych Oracle do celów administracyjnych. Ze względu na złożoność zarządzania studiami administracja musi intensywnie korzystać z techniki komputerowej. System wspomagania pracy dziekanatu został wykonany w całości za pomocą narzędzi Oracle’a (serwer Oracle 7.2, Oracle Designer/2000 i Developer/2000). Oparty na WWW system informacyjny Wydziału także korzysta z zasobów wydziałowej bazy danych za pośrednictwem Oracle WebServera.


W skład pakietu oferowanego w ramach programu wchodzą następujące składniki:
– Oracle 8i Enterprise Edition
– Oracle 8i Personal Edition
– Zestawy narzędziowe dla administratorów baz danych
– Developer Server
– Oracle Portal (dawna nazwa WebDB)
– Designer v6
– Developer v6
– Internet Application Server
– Jdeveloper v3
– Discoverer – User Edition
– Discoverer – Administration Edition
Oprogramowanie oferowane jest przede wszystkim dla najpopularniejszych platform, takich jak Sun Solaris i Windows NT; w ostatnim czasie do pakietu dołączono również wersję bazy Oracle 8i dla systemu HP – UX i IBM – AIX.


Program pomocy dla środowiska akademickiego powstał w USA i funkcjonuje tam pod nazwą “Oracle Academic Initiative” (OAI). Jest to specyficzny układ partnerski pomiędzy uczelniami i firmą Oracle, który wspomaga proces szkoleń najwyższej klasy specjalistów informatycznych, najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Wraz z implementacją programu OAI organizacje uzyskują dostęp do światowej klasy oprogramowania i asysty technicznej, a także do programu certyfikacji Oracle. Zaangażowani studenci mogą umieścić swoje cv w bazie danych kandydatów do pracy w Korporacji, która jest dostępna także dla partnerów i klientów Oracle. Zwiększa to znacznie szanse absolwentów na uzyskanie interesującej pracy w najlepszych firmach z branży. Program OAI skierowany jest do środowisk akademickich z uczelni technicznych, informatycznych, ale także biznesowych i specjalizujących się w zarządzaniu.
Na całym świecie Oracle zainwestował w program OAI już 500 mln dol. w ciągu ostatnich 24 miesięcy. W Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki obejmuje on ponad 480 uczelni w 25 krajach. OAI funkcjonuje już w większości krajów Europy – takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Polska, Rosja, Bułgaria czy Węgry.
Od początku czerwca 1999 r. program ten oferuje się także w Polsce. Pakiet kosztuje 1000 dol. W jego skład wchodzi asysta techniczna oraz licencje na bazę danych i narzędzia developerskie Oracle obejmujące nieograniczoną liczbę użytkowników.
W ub.r. Oracle Polska pozyskał dla programu OAI 21 nowych uczelni wyższych, co stanowi jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich oddziałów Korporacji Oracle. Polska w tym rankingu zajęła 4. miejsce – za krajami, które program OAI mają wdrożony już od wielu lat.
Należy podkreślić, że licencja oferowana w ramach OAI ma charakter dydaktyczny i może być używana tylko do prowadzenia zajęć ze studentami. Tematyka tych zajęć może być bardzo szeroka – np. obejmować takie obszary, jak administracja baz danych, hurtownie danych, projektowanie oprogramowania – również w technologii WWW. Program OAI ma wielkie znaczenie dla rozwoju biznesu. Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej dokonują wdrożeń systemów informacyjnych i potrzebują wysokiej klasy specjalistów do swoich działów informatyki. Dzięki programowi Oracle coraz więcej takich specjalistów opuszcza co roku mury najlepszych uczelni technicznych na całym świecie. “W latach 1994-1995 Oracle wyraźnie zdystansował konkurentów jako dostawca technologii informatycznych. Produkty tej firmy cechuje stabilność i wydajność – ma to zwłaszcza znaczenie przy dużych bazach danych. Ważne jest także, iż Oracle sprawdził się jako firma, która konsekwentnie dąży w dobrym kierunku i stale się rozwija, dostarczając wciąż nowe, potrzebne na rynku technologie. W naszej uczelni nauczamy Oracle’a, ponieważ takie jest zapotrzebowanie – studenci chcą się tego uczyć, wiedząc, iż na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie” – powiedział prof. Krzysztof Sapiecha, kierownik Samodzielnej Katedry Informatyki Technicznej Politechniki Krakowskiej.

Wydanie: 6/2001

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy