Wspólnie dla edukacji

Wspólnie dla edukacji

Wiele gmin zmaga się z problemem edukacji. Głuchów znalazł na to sposób – mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu dla niej nowych miejsc

Głuchów to niewielka gmina w województwie łódzkim. Jak w wielu jej podobnych podstawowym problemem była edukacja przedszkolna. Dlatego w 2002 r. zdecydowano się przystąpić do programu „Gdy nie ma przedszkola” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Dzięki temu stworzono w gminie pięć przedszkoli.
W 2004 r. gmina miała przejąć ciężar finansowania placówek przedszkolnych. W związku z tym władze Głuchowa musiały sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Postanowiono zorganizować szeroko zakrojone konsultacje społeczne w celu wypracowania „Strategii edukacji dzieci i młodzieży w gminie Głuchów” na lata 2008-2013. Innymi słowy, przyszłe działania gminy mieli zaplanować wspólnie mieszkańcy i włodarze.

Grupa do zadań specjalnych

W procesie partycypacji ważne jest, aby nad dokumentami pracowało jak najszersze grono zainteresowanych. Dlatego grupa robocza ds. prac nad strategią liczyła kilkanaście osób: przedstawicieli oświaty, urzędu gminy, samorządu i gminnych instytucji kultury oraz siedmioro rodziców.
– Podobnie działają gminy uczestniczące w projekcie „Decydujmy razem” – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy. – Projekt pomaga gminom i powiatom w budowie mechanizmu partycypacji publicznej w zakresie kreowania i wdrażania polityk lokalnych. Podstawą procesu partycypacji jest bowiem czynny udział społeczności lokalnej, gwarantowany poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w postęp prac na każdym ich etapie – dodaje. Reprezentanci grupy roboczej przedstawiali wyniki prac na sesjach rady gminy, zebraniach wiejskich, wywiadówkach i radach pedagogicznych. W kontakcie z mieszkańcami realizowało się prawdziwe uczestnictwo – obywateli zapoznawano z wynikami, słuchano sugestii, w razie potrzeby wyjaśniano. – To były chyba pierwsze konsultacje strategii edukacyjnej w Polsce – mówi Teresa Ogrodzińska z Fundacji Komeńskiego.
Dzięki temu mieszkańcy gminy nie uważali, że strategia jest im narzucana z góry, i rosło zaufanie do niej. Ponieważ od samego początku konsultowano ją z radnymi, czuli się za nią osobiście odpowiedzialni i uznawali za swoją. Z tego względu akceptacja gotowego dokumentu na sesji rady gminy była czystą formalnością – nikomu nie trzeba było niczego tłumaczyć, bo wszyscy byli na bieżąco, i nikogo nie trzeba było przekonywać, bo to była także ich strategia.

Co jest jeszcze do zrobienia?

Strategię trzeba nie tylko napisać i zatwierdzić, trzeba ją później wdrażać. W tym celu gmina wzięła udział w innym programie Fundacji Komeńskiego, „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”. Powołano specjalną, pięcioosobową komisję, w której po jednym przedstawicielu mieli: urząd gminy, rada gminy, lokalna organizacja pozarządowa, środowisko nauczycieli i rodzice.
Komisji udało się ustalić, że dwie trzecie celów wyznaczonych przez strategię jest realizowanych. Niedoróbek dopatrzono się w obszarach zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, wsparcia specjalistycznego, podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziców oraz rozwoju bazy sportowej.
Oprócz początkowych pięciu przedszkoli gmina zorganizowała jeszcze dwa, które pozwalają objąć opieką przedszkolną 95% dzieci w gminie. Realizacja tego dzieła w procesie partycypacji przede wszystkim zmieniła perspektywę mieszkańców. Głuchowski pomysł na edukację nie ma jednego autora, ale należy do wszystkich – w związku z czym cieszy się powszechną akceptacją i nie jest odbierany jako zwycięstwo pewnej grupy interesów nad inną. – Ludzie mają różne spostrzeżenia. Wysłuchają czegoś, przemyślą to, podzielą się swoimi poglądami. W ten sposób dochodzimy do dobrych dokumentów, do dobrych osiągnięć i dobrych celów – podsumowuje Andrzej Kowara, wójt gminy.

Więcej przykładów dobrych praktyk partycypacji publicznej na stronie prowadzonej w ramach projektu „Decydujmy razem”:
dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP: www.prezydent.pl/witryna-obywatelska. Znajdują się tam przykłady ciekawych działań obywatelskich. Przez witrynę można zgłaszać prace konkursowe do Nagrody Obywatelskiej, m.in. nowatorskie formy demokracji lokalnej, oryginalne pomysły na aktywizację działalności obywatelskiej, współpracę z podmiotami gospodarczymi na rzecz lokalnych społeczności.

Wydanie: 38/2012

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy