Klient ma prawo

Po pierwsze informacja Tylko klient mający wiedzę o usługach finansowych może podejmować racjonalne decyzje dotyczące swoich pieniędzy W polskich regulacjach prawnych wymogi informacyjne banków wobec klientów określają: Prawo bankowe, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o kredycie konsumenckim i Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wśród innych wytycznych warto wymienić wprowadzony z inicjatywy KNF Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz Zasady Dobrej Praktyki Bankowej opracowane przez Związek Banków Polskich. Duża część wymogów informacyjnych wynikających z regulacji prawnych odnosi się do umów zawieranych z klientami: umów rachunku bankowego, umów kredytu oraz umów lokaty czy różnych form inwestowania pieniędzy. Biorąc kredyt Przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki należy zwrócić uwagę na to, z jaką instytucją zamierzamy podpisać umowę, jakie jest oprocentowanie kredytu lub pożyczki, jakie są koszty dodatkowe, ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu w skali rocznej w ujęciu procentowym, jakie są wymagane zabezpieczenia i jaki będzie harmonogram spłat. Upewnijmy się, że wszystkie zapisy umowy są dla nas zrozumiałe. Pamiętajmy, że ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wiele uprawnień dla konsumenta, m.in. 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podawania przyczyn, prawo do otrzymania formularza informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie istotne elementy umowy, co ułatwia porównywanie ofert różnych kredytodawców, prawo do otrzymania projektu umowy i prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Zakładając lokatę Szczególnie starannie należy sprawdzić, komu zamierzamy powierzyć nasze pieniądze – czy podmiot kuszący nas wysokimi zyskami jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na stronie www.knf.gov.pl można upewnić się, że dana instytucja finansowa znajduje się w rejestrze podmiotów licencjonowanych. Tam również możemy sprawdzić, czy dany podmiot nie trafił na listę ostrzeżeń publicznych, która zawiera nazwy firm oferujących produkty i usługi finansowe wymagające zezwolenia – bez licencji KNF. Natomiast na stronie www.bfg.pl  możemy przekonać się, czy podmiot ma gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie niewypłacalności firmy zapewni nam zwrot naszych pieniędzy. Depozyty nieprzekraczające równowartości w złotych 100 tys. euro są gwarantowane w całości. Inwestując Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) zobowiązała banki do wzmocnienia ochrony klientów korzystających z usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych. Podkreśla ona obowiązek informowania klientów o naturze inwestowania oraz konieczność oceny adekwatności produktu inwestycyjnego do profilu klienta. Wymogi MiFID obejmują wiele instrumentów finansowych, w tym: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wymogi dotyczą również usług inwestycyjnych, w tym usługi zarządzania na zlecenie portfelem papierów wartościowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego i powiernictwa papierów wartościowych. Obowiązek rzetelnej informacji dotyczy całej oferty banków. Klienci mogą uzyskać informacje m.in. na stronach internetowych oraz pod numerami bankowych infolinii. Gdzie szukać pomocy? W sporze z bankiem możemy skorzystać z pomocy kilku instytucji Klient, który czuje się pokrzywdzony przez bank, może skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, arbitra bankowego przy Związku Banków Polskich lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy KNF. Koszty takich postępowań dla pokrzywdzonego są niewielkie. Droga przez sąd powszechny powinna być ostatecznością. Najpierw reklamacja Jeżeli uważamy, że bank postąpił wobec nas nieuczciwie, właśnie tam powinniśmy skierować pierwsze kroki. W obecności pracownika składamy reklamację na piśmie. Warto wziąć ze sobą kopię, aby otrzymać na niej opatrzone pieczątką i datą potwierdzenie złożenia reklamacji. Reklamację w banku możemy też składać przez internet albo telefon (na numer bankowej infolinii). Ten ostatni sposób jest przydatny np. w przypadku awarii bankomatu, który zatrzymał naszą kartę albo nie wypłacił pieniędzy. Bank na rozpatrzenie reklamacji ma 30 dni. W skomplikowanych sytuacjach może w formie pisemnej poprosić nas o przedłużenie tego terminu. Rzecznik konsumentów Jeżeli czujemy się niepewnie wobec banku, możemy skorzystać z pomocy np. miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów. Może on w naszym imieniu wystąpić do banku i pomóc złożyć reklamację. Niestety, nie należy oczekiwać

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 04/2014, 2014

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część V
Tagi: NBP