Nadzór i gwarancja

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych (SKOK).

Do zadań KNF należy też podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. KNF uczestniczy również w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym.

KNF jest organem administracji państwowej. W jej skład wchodzi siedem osób – przewodniczący, dwaj zastępcy i przedstawiciele: ministra finansów, ministra pracy i polityki społecznej, prezesa NBP oraz prezydenta RP. Przewodniczący KNF jest powoływany na pięcioletnią kadencję przez prezesa Rady Ministrów, który również sprawuje nadzór nad działalnością Komisji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Systemem gwarantowania depozytów w Polsce zarządza BFG. Do podstawowych zadań Funduszu należy zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów na rachunkach w przypadku np. ogłoszenia upadłości banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Innym zadaniem jest udzielanie pomocy finansowej bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym zagrożonym niewypłacalnością oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych kas. BFG udziela także gwarancji zwiększenia funduszy bankom krajowym realizującym program postępowania naprawczego.

System gwarancyjny jest uruchamiany decyzją KNF o zawieszeniu działalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, powołaniu zarządu komisarycznego oraz wystąpieniu do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Ustalony w ustawie o BFG limit gwarancji środków zgromadzonych w jednym banku przez jednego deponenta to obecnie równowartość w złotych 100 tys. euro. Środki te podlegają 100-procentowej gwarancji. W przypadku pieniędzy na rachunkach wspólnych, np. małżonków, limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe, jednak niezależnie od waluty depozytu wypłata środków gwarantowanych nastąpi w złotych. Środki na wypłaty pochodzą z wpłat banków i kas należących do BFG

Wydanie: 2015, 48/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy