Puszkobranie

Puszkobranie

W 11 numerze pora­dnika ekologicznego “EKO i MY” znajdziemy artykuł “Pieniądze na ulicy – puszkobranie”. Dzięki dzia­łaniom Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Alumi­niowych, a przede wszystkim pracy zbieraczy, w roku 1999 udało się odzyskać ok. 22%        wyprodukowanych puszek.

Aby liczba ta ciągle się zwięk­szała, potrzebna, jest powszech­na akcja puszkobrania. Zbieranie puszek może się odbywać wszę­dzie: w domu, w szkole, w zakła­dach pracy, na ulicy. Puszki po na­pojach, jako wartościowy surowiec wtórny, są przyjmowane przez punkty skupu złomu meta­li kolorowych w całym kraju.

W roku ubiegłym Fundacja „Nasza Ziemia” wydała książkę pt. “Przyjaciele Zie­mi”. Publikacja ta dotyczy zwyczajnych lu­dzi, którzy podjęli odpowiedzialność za swoje otoczenie i zarazili swoim entuzjazmem innych. W “Przyjaciołach Ziemi” znajdą Państwo relacje osób, które potrafiły zainspirować innych swoją troską o Ziemię i skłonić ich do działania. Pierwszy tekst np. opisuje doświadczenia Miry                   Stanisławskiej-Meysztowicz, która przeniosła do Polski akcję “Sprzątanie Świata”. Mira udowodniła, że niemożliwe jest możliwe:           zmobilizowała mi­liony Polaków do zadba­nia o swoje otoczenie.

W świetle prowadzo­nych obecnie badań nau­kowych okazuje się, że dioksyny emitowane do środowiska są niezwykle to­ksyczne dla ludzi i zwierząt. W 1949 r. po raz pierwszy wystąpiły masowe zachoro­wania w postaci nie gojących się owrzodzeń skóry po awa­rii w amerykańskiej fabryce “Nitro” produkującej szkodnikobójcze fenole. Przez wiele lat trud­no było zidentyfikować i określić te związki ze względu na małe dawki, w jakich występują. Dopiero liczne przypadki zatruć pozwoliły na opisa­nie tych związków. W Polsce prak­tycznie brak jest badań dotyczących emisji dioksyn do środowiska. Prze­starzałe technologie produkcji w prze­myśle chemicznym powodują że nie. oczyszczone ścieki trafiają do środowi­ska wodnego. Często są to zbiorniki z ujęciami wody pit­nej!!! W miesięczniku “EKO-Świat” przeczytamy o przy­czynach działania dioksyn.

Wydanie: 06/2000, 2000

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy