Praktyki w ośrodkach hippicznych w Anglii

W bieżącym roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) rozpoczęła przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) realizację programu wspierania praktyk zagranicznych dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. W 2001 r. AWRSP udzieli subwencji w maksymalnej wysokości do 1000 zł na zakwalifikowanego kandydata na praktykę ze środowiska popegeerowskiego celem pokrycia kosztów jego egzaminu i organizacji praktyki przez SITR. Do wywodzących się ze środowisk popegeerowskich zalicza się następujących kandydatów:
a) posiadających udokumentowane potwierdzenie, że przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata było pracownikiem Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (ppgr),
b) w których rodzinie obecny dochód na członka rodziny, udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach osiąganych przez członków rodziny i liczbie członków rodziny, nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia, ogłaszanego przez ministra pracy i polityki socjalnej, według stanu aktualnego na dzień składania kwestionariusza na praktykę. Na początku bieżącego roku najniższe wynagrodzenie wynosiło 760 zł.
Warunkiem zakwalifikowania na praktykę jest pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego SITR. Wymogi kwalifikacyjne różnią się w zależności od kraju przyjmującego praktykantów, jednakże z reguły wymagane jest, aby kandydaci posiadali praktyczne przygotowanie do pracy w gospodarstwie rolnym w Polsce, międzynarodowe prawo jazdy na ciągnik, a niekiedy i samochód, oraz znajomość języka obcego (najczęściej angielskiego lub niemieckiego) w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się z otoczeniem. Praktykanci otrzymują wynagrodzenie za pracę zwykle w wysokości minimalnej płacy, obowiązującej w danym kraju. Na praktyki mogą być, oczywiście, kwalifikowani również kandydaci ze środowisk pozapegeerowskich, z tym że nie mogą się oni ubiegać o powyżej wspomniane dofinansowanie AWRSP.
W bieżącym roku SITR nawiązał kontakt z angielską firmą Stablemate Staff Management, która organizować będzie program praktyk przy obsłudze koni, przyjmując praktykantów z Polski. Zgłoszenia na praktyki przyjmowane będą przez SITR w ciągu całego bieżącego roku. Kandydaci winni posiadać przynajmniej dwa lata praktycznego doświadczenia przy obsłudze koni, umiejętności jeździeckie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie rozmów. Minimalny wiek kandydata to 18 lat z preferencją dla kandydatów w wieku od 20 do 34 lat. Czas trwania praktyki to okres od kilku miesięcy do jednego roku w zależności od miejsca praktyki, którymi są tory wyścigów konnych, stadniny koni, lecznice weterynaryjne, centra treningu koni oraz ośrodki szkolenia jeździeckiego. Jeżeli miejsce praktyki zlokalizowane jest w regionie o niedostatku siły roboczej, to istnieje możliwość jej odbycia w okresie dłuższym niż jeden rok. Osoby zainteresowane praktykami, które uważają, że są w stanie spełnić warunki stawiane przez organizatorów praktyk, proszone są o kontakt z SITR pod następującym adresem:

Pani Dorota Aleksa
Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
Zarząd Główny
00-950 Warszawa
ul. Czackiego 3/5
tel. (0-22) 826 21 76,
fax (0-22) 827 54 39

Pani Dorota Aleksa poinformuje każdego z kandydatów o procedurze złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego na praktykę i skompletowania pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do kwestionariusza oraz odpowie na ewentualne, dalsze pytania, dotyczące organizacji praktyk. Kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniany jest przez kandydata w języku angielskim i dotyczy zarówno oczekiwań kandydata co do miejsca praktyki, jak też jego praktycznych umiejętności obsługi koni i znajomości języka. Pożądane jest, aby do kwestionariusza zgłoszeniowego załączone zostały zdjęcia (kasety wideo) dokumentujące umiejętności kandydata na praktykę. W trakcie pierwszego kontaktu z SITR kandydaci mogą umówić się na obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną, która przeprowadzona zostanie w biurze SITR w języku angielskim. Rozmowa ma na celu zweryfikowanie deklarowanych w kwestionariuszu zgłoszeniowym umiejętności kandydata w zakresie obsługi koni, jeździectwa i znajomości języka. Pozytywny rezultat rozmowy uruchamia procedurę poszukiwania miejsca praktyki w Anglii. Kandydaci przyjeżdżają na rozmowy kwalifikacyjne do SITR na własny koszt.
Kandydaci pozytywnie zakwalifikowani przez SITR powinni (w ciągu dwóch tygodni) dokonać wpłaty pierwszej raty opłaty administracyjnej na rzecz SITR w wysokości 705 zł oraz opłaty na rzecz firmy angielskiej w wysokości 325 funtów brytyjskich, co wraz z kosztami przelewu międzynarodowego stanowi równowartość około 2110 zł (razem 2815 zł). W przypadku gdy miejsce praktyki w Anglii nie zostanie znalezione, kandydat otrzymuje zwrot poniesionych kosztów po potrąceniu 60 zł kosztów biurowych SITR. Druga rata opłaty administracyjnej SITR w wysokości 705 zł płatna jest po otrzymaniu miejsca praktyki w Anglii. W przypadku gdy kandydat zrezygnuje z praktyki po otrzymaniu miejsca w Anglii, opłaca na rzecz organizatorów praktyk kwotę stanowiącą równowartość 200 funtów brytyjskich. Kandydaci ze środowisk popegeerowskich mogą otrzymać od AWRSP dofinansowanie opłaty administracyjnej SITR w wysokości do 1000 zł. W razie ewentualnych dalszych zapytań w sprawie tego dofinansowania prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Zespół Organizacyjny
– Sekcja Współpracy z Zagranicą
00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2
tel. /fax: (0-22) 635 10 61
e-mail: swz@awrsp. gov. pl

Koszty przejazdu do miejsca praktyk oraz ubezpieczenia pokrywa praktykant. Angielski organizator praktyk wymaga, aby po przybyciu do Anglii praktykant spędził jeden-dwa dni w siedzibie jego firmy, a następnie wyjechał na miejsce praktyki. Sposób organizacji zakwaterowania i wyżywienia praktykanta zależy od miejsca praktyki. Czasami praktykanci mieszkają i spożywają posiłki z rodziną pracodawcy, a czasami mieszkają samodzielnie lub z pozostałymi pracownikami firmy.


AWRSP

Wydanie: 30/2001

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy