Czy lekarz może odmówić?

Czy lekarz może odmówić?

Barbara Nowacka,
informatyczka, b. kandydatka na europosłankę
To jest dużo szerszy problem, nie tylko kwestia odmowy oczywistego prawa do leczenia, ale kolejny krok w wielkiej wojnie światopoglądowej o to, czy Polska jest i ma pozostać państwem świeckim. Jeżeli ordynator w dużym warszawskim szpitalu odmawia zabiegu zgwałconej 11-latce, decyduje za pacjentkę, ukrywając przed nią fakty, to chodzi nie jedynie o aborcję, ale także o tysiące innych spraw związanych z naszą wolnością w Polsce, która jest krajem katolickim.

prof. Magdalena Środa,
filozofka, UW
Odnoszę się do tej sprawy skrajnie negatywnie. Przede wszystkim dochodzi do unieważnienia całego dorobku nauk medycznych i cofnięcia się w czasie. Jak daleko się cofniemy? W Starym Testamencie znajdują się dokładne zapisy ok. 600 norm, co wolno, a czego nie. Myślę, że lekarze podpisujący „klauzulę sumienia” powinni zwrócić państwu pieniądze za swoje wykształcenie, bo przecież nie uczyli się na wydziałach teologicznych, ale na medycznych. Dlaczego więc odstępują od swojej wiedzy z zakresu nowoczesnej medycyny? Czy teraz będą na drzwiach gabinetów malować znak krzyża i taki sam znak wpinać w klapę? Czy już nie będzie planowania rodziny?

prof. Zbigniew Szawarski,
filozof, członek Komitetu Bioetyki PAN
W stanowisku Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia zwróciliśmy uwagę na przypadki odmowy wykonania przez lekarzy legalnych i uzasadnionych medycznie świadczeń zdrowotnych. Najczęściej sprawy te dotyczą procedur z zakresu szeroko rozumianej medycyny reprodukcyjnej – diagnostyki prenatalnej i przerywania ciąży. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu stwierdzają, że postawa polskich lekarzy oraz niezapewnienie przez nasze państwo skutecznych instrumentów prawnych pozwalających pacjentowi na wyegzekwowanie należnego mu świadczenia doprowadziły do poważnego naruszenia m.in. postanowień art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka. Komitet zwrócił uwagę, że wiele obywatelek polskich pozbawionych jest dostępu do świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w szczególności poradnictwa związanego z metodami zapobiegania ciąży, badań prenatalnych oraz zgodnych z polskim prawem zabiegów przerywania ciąży. Komitet wyraził zaniepokojenie faktem, że regulacje prawne umożliwiające lekarzowi uchylenie się od wykonania świadczeń medycznych z powodu własnych przekonań światopoglądowych są niewłaściwie stosowane. Zalecił państwu polskiemu wprowadzenie odpowiednich regulacji uniemożliwiających lekarzom wykorzystywanie wspomnianych przepisów w celach niezgodnych z intencjami ustawodawcy.

Marek Balicki,
lekarz, b. minister zdrowia
Moje stanowisko jest identyczne z przyjętym przez Komitet Bioetyki PAN. Lekarz ma prawo do odmowy wykonania zabiegów przerwania ciąży czy procedury in vitro poza przypadkami niecierpiącymi zwłoki i zagrożenia życia pacjentki. Nie może natomiast odmówić skierowania na badania prenatalne czy wydania recepty na środki antykoncepcyjne. W tych sytuacjach klauzulę sumienia trzeba pogodzić z misją troski o dobro pacjenta, której nie wolno ograniczać. W ogóle nie wiadomo, czy klauzula sumienia jest lekarzom potrzebna, przynosi bowiem więcej szkody niż pożytku. Nie stwierdza się przypadków przymuszania lekarzy do wykonywania jakichś czynności, natomiast niemal codziennie słyszymy o pozbawianiu pacjentów przysługujących im praw.

Katarzyna Karabuła,
dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Zgodnie z etyką zawodu lekarz musi dbać o zdrowie pacjenta, a nie bojkotować obowiązujące prawo, które pacjentom, a zwłaszcza pacjentkom, gwarantuje konstytucja. Nie można pozwolić, aby dochodziło do takich sytuacji, dlatego wystosujemy pismo do ministra zdrowia z pytaniem, jak zamierza strzec praw zawartych w ustawie zasadniczej. Skoro do tak groźnych nadużyć dochodzi w warszawskich szpitalach, to co się dzieje w mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jedna przychodnia i jedna apteka?

Wydanie: 25/2014

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy