Dialog społeczny to klucz do demokratyzacji państwa

Dialog społeczny to klucz  do demokratyzacji państwa

Rzeczywistość postawiła przed Radą Dialogu Społecznego olbrzymi obszar zadań

Przestrzeń dialogu społecznego stwarza warunki do toczenia debat i negocjacji dotyczących szerokich grup społecznych. Celem jest wymiana informacji, przedstawienie postulatów i propozycji działań na rzecz wspólnych spraw oraz poszukiwanie rozwiązań akceptowalnych przez poszczególne strony. Co za tym idzie – wpływanie na poszczególne strony dialogu społecznego w taki sposób, aby ich działania przynosiły jak najwięcej korzyści społeczeństwu.

Zgodnie z zasadą rotacyjności w październiku 2021 r. funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego objął Andrzej Radzikowski – szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Rzeczywistość postawiła przed Radą olbrzymi obszar zadań. Realizacja przyjętego programu wymagała od członków RDS dużej aktywności i odpowiedzialności. Było jasne, że bez podejmowania konkretnych kroków na rzecz prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego nie będzie możliwe rozwiązanie narastających problemów społeczno-gospodarczych. Trwająca kolejny rok pandemia COVID-19 unaoczniła potrzebę podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania polskiej gospodarki i rynku pracy.

Andrzej Radzikowski jako przewodniczący Rady rozpoczął swoje działania od spotkania z przedstawicielami wszystkich partnerów dialogu społecznego. Uczestniczył również w seminarium przedstawicieli krajowych Rad Dialogu Społecznego Unii Europejskiej oraz przewodniczących i sekretarzy generalnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Paryżu. Tematem były „rola krajowych rad społeczno-gospodarczych w budowaniu przyszłości Europy” wobec stojących przed nią wyzwań i priorytetów oraz „rola krajowych planów odbudowy i odporności”.

Rada systematycznie realizowała przyjęty plan pracy, reagując jednocześnie na wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji. Odbyło się dziewięć posiedzeń plenarnych (m.in. z udziałem prezydenta RP i prezesa Rady Ministrów), podczas których omawiano: pakiet klimatyczny i związaną z nim politykę energetyczną Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, wpływ na pracowników i przedsiębiorców reform podatkowych, które przyniósł Polski Ład, stale rosnącą inflację, status funduszy unijnych, w tym Krajowego Planu Odbudowy, sytuację na rynku pracy po dwóch latach pandemii, przyszłość dialogu społecznego w Polsce. Część spraw będących obiektem zainteresowania RDS to zagadnienia niezmiennie aktualne. Należą do nich problemy związane z rozwojem gospodarczym, budżetem państwa, wzrostem płacy minimalnej, waloryzacją emerytur oraz wynagrodzeń. To także warunki życia pracowników, ochrona zdrowia, system emerytalny, funkcjonowanie systemu oświaty w świetle wdrażanych reform i przyjmowania uchodźców wojennych. W kontekście tych zagadnień pod dyskusję poddano kwestię przyszłości dialogu społecznego w Polsce.

Wiele ważnych tematów zgłaszanych przez poszczególne strony Rady było omawianych i negocjowanych w zespołach problemowych. Dotyczyły one m.in.: warunków do rozwoju przedsiębiorczości, prawa pracy, polityki społecznej, rozwoju dialogu społecznego, środków europejskich, demografii, robotyzacji i cyfryzacji.

W lutym br. Rada Dialogu Społecznego stanęła przed dużym wyzwaniem w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Partnerzy społeczni wystosowali specjalny apel o deeskalację konfliktu i przywrócenie pokoju w relacjach międzynarodowych. Wyrazili również solidarność z narodem ukraińskim, wzywając do współpracy we wsparciu obywateli Ukrainy. Omawiano zasady wsparcia instytucjonalnego dla uchodźców i otwarcia rynku pracy. Systematycznie monitorowano liczbę uchodźców i ich sytuację. Dyskutowano o prowadzeniu polityki, która ma za zadanie wspomożenie procesów adaptacji oraz ułatwianie znalezienia pracy.

Oceniając działalność Rady, należy pamiętać, że dużo zależy od tego, jak budujemy naszą świadomość w zakresie roli i znaczenia dialogu społecznego. Często zapomina się, że dialog społeczny jest wpisany w podstawy ustrojowe Polski. Jest o nim mowa m.in. w art. 20 konstytucji. Konstytucja wymienia również partnerów społecznych uczestniczących w tym dialogu oraz określa ich rolę i zadania. RDS jest instrumentem realizacji tych zasad. Jeżeli tak podejdziemy do idei dialogu społecznego i jego instytucji, czyli Rady, to mamy szansę na realny postęp demokratyzacji państwa, zwiększenie udziału pracowników i przedsiębiorców w zarządzaniu nim i większą identyfikację obywateli z tym państwem.

W rozmowach partnerów społecznych kształtuje się pomysł, by RDS nie była elementem jednego z działów ministerstwa zajmującego się pracą, lecz stała się samodzielną, niezależną instytucją, z własnym budżetem i z większymi uprawnieniami, adekwatnymi do wyzwań przyszłości. To ważne, bo stabilny i efektywny dialog społeczny jest jednym z kluczowych warunków budowania w naszym kraju gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społecznym.


Sylwia Adamczyk jest główną specjalistką Zespołu ds. Struktur i Dialogu Społecznego OPZZ


Fot. materiały prasowe

Wydanie: 52/2022

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy