Stanowisko OPZZ w sprawie polityki migracyjnej

Stanowisko OPZZ w sprawie polityki migracyjnej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych działa na rzecz cudzoziemców na polskim rynku pracy i popiera zasadę „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Stoimy na stanowisku, że poszanowanie praw pracowniczych i równe traktowanie migrantów na polskim rynku pracy leży w interesie zarówno związków zawodowych, jak i przedsiębiorców czy państwa.

Jak wskazują opracowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba cudzoziemców podlegających w Polsce ubezpieczeniom społecznym od lat systematycznie rośnie, a Polska jest liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby przyjmowanych nowych imigrantów. Największą grupę wśród pracowników migrujących od lat stanowią pracownicy z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, OPZZ zainicjowało w 2016 r. utworzenie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Związek jest także otwarty na pracowników z innych krajów, należą bowiem do niego także Białorusini, Mołdawianie, Rosjanie i Ormianie.

OPZZ od 2016 r. zwracało uwagę na potrzebę uchwalenia przez Radę Ministrów strategii w zakresie polityki migracyjnej Polski. Dokument tej rangi, przyjęty przez rząd w 2012 r., został unieważniony w 2016 r., w związku z czym od wielu lat istniała pilna potrzeba przyjęcia nowego opracowania. Niestety, do tej pory nie przygotowano rządowej, kompleksowej strategii polityki migracyjnej, zawierającej rzetelną diagnozę z jednej strony sytuacji migrantów, z drugiej ich wpływu na polski rynek pracy.

OPZZ uważa za konieczne podjęcie przedsięwzięć w zakresie polityki migracyjnej, na poziomie zarówno organizacyjnym i instytucjonalnym państwa, jak i legislacyjnym, z których najistotniejsze w naszej opinii są:

  • Uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców oraz wzmocnienie kadrowe systemu legalizacji pobytu i pracy migrantów w Polsce.
  • Skrócenie czasu oczekiwania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy.
  • Wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnej definicji dotyczącej pracy przymusowej oraz uruchomienie działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie pracy przymusowej.
  • Wprowadzenie konkretnych narzędzi do realizacji polityki migracyjnej, przykładowo – wzorem innych krajów – utworzenie centrów kompleksowej obsługi pracowników zagranicznych.

Na wzór rozwiązania przyjętego w Norwegii centra powinny być zlokalizowane w jednym budynku, a zatrudnieni w nich powinni stanowić zespoły składające się z pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej i policji.

  • Współpraca państwa ze związkami zawodowymi na rzecz ochrony pracujących cudzoziemców.

Wzorem innych krajów członkowskich Unii Europejskiej Polska powinna ze środków publicznych finansować działania związków zawodowych na rzecz pracujących cudzoziemców. Przykładem wartym naśladowania przez polski rząd jest uruchomienie projektu „Uczciwa mobilność” (Faire Mobilität), realizowanego przez centralę niemieckich związków zawodowych DGB.

  • Promowanie układów zbiorowych pracy na poziomie sektorowym.
  • Zapobieganie dumpingowi społecznemu.
  • Prowadzenie polityki migracyjnej powiązanej z szeroko pojętą polityką integracyjną.

Polityka migracyjna powinna uwzględniać podejmowanie działań edukacyjnych przeciwstawiających się nacjonalizmowi, ksenofobii i rasizmowi w polskim dyskursie publicznym.

  • Finansowanie polityki migracyjnej z budżetu państwa.
  • Opracowanie metodyki mierzenia skali nielegalnej migracji.

Katarzyna Duda jest specjalistą ds. polityki społecznej w OPZZ

Wydanie: 2022, 45/2022

Kategorie: Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy